"พระครูบาพ่อบุญชุ่ม" เผยธรรมะจากถ้ำ แง่คิดการดำรงตนท่ามกลางกลียุค โรคระบาด29 ม.ค. 2564, 15:43

"พระครูบาพ่อบุญชุ่ม" เผยธรรมะจากถ้ำ แง่คิดการดำรงตนท่ามกลางกลียุค โรคระบาด


ที่เพจเฟซบุ๊ก นะโม โพธิสัตโต ญาณสํวโร มีการเผยแพร่บทธรรมะ คำสอน ของพระครูบาพ่อบุญชุ่ม ญาณสํวโร อรัญวาสีภิกขุ ที่ขณะนี้ กำลังปฏิบัติธรรมกรรมฐาน บำเพ็ญเพียร อยู่ภายในถ้ำหลวงเมืองแก็ด รัฐฉาน ประเทศเมียนมา แปลโดย พระครูสมุห์นทีเทพ จิรวฑฺฒโณ วัดหนองปึ๋ง จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อหาให้กำลังใจลูกศิษย์ทั้งหลาย ที่ต้องดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางโรคระบาด ความว่า.. 
 
ขอเมตตาถึงลูกศิษย์ทั้งหลาย ศรัทธาทั้งหลาย ได้รับรู้ เราพระครูบาพ่อบุญชุ่ม อยู่ดีมีสุข อยู่กับธรรมะ ได้ปฏิบัติธรรมทุกคืนวัน ไม่ลืมสติ ได้ภาวนา แผ่เมตตาถึงสัพพะสัตว์ทั้งหลาย ทุกคืนวัน ขอให้โรคร้ายที่ระบาดอยู่หายไว ๆ ด้วยเทอญ หน้าสงสารคนทั้งหลายในโลกนี้ ได้เสียชีวิตกันหลายล้านด้วยโรคร้ายติดเชื้อระบาดกัน เป็นวิบากกรรมคนทั้งหลาย หน้าสงสารยิ่ง ต่างประเทศ ยิ่งเสียชีวิตกันเยอะ หลายล้าน หลายแสน มาก ประเทศพม่า ประเทศไทย ยังดีที่ไม่เสียชีวิตเยอะ แต่ที่ติดเชื้อโรคร้ายก็หลายหมื่นอยู่ เป็นไปตาม กลียุค (กาบโหลงสามปา) ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นั้น ก็เพราะว่ามนุษย์ทั้งหลายมีใจ โลภ โกรธ หลง มากขึ้น ทำบาปอกุศลมากขึ้น ไม่ค่อยน้ำใจดีต่อกัน ไม่มีใจเมตตากรุณา ต่อกัน ไม่เชื่อในพระรัตนตรัย ไม่เคารพ ไม่กตัญญู ต่อ พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ เป็นมิจฉาทิฐิ เห็นผิดเป็นชอบ ไม่อยู่ตามศีลธรรม เพราะเหตุนี้จึงได้ประสพพบกลียุค ด้วยเหตุนี้ขอให้มีสติ อย่าหลงลืมตัว อยู่ตามศีลตามธรรม ให้ตั้งสติของใครของมันให้ดี อย่าให้ติดโรคร้ายที่ระบาด หากเป็นแล้ว รักษายาก อันว่าวันเวลาข้ามล่วงพ้นไปไวมาก เหมือนดังสายน้ำไหล อายุของเราก็แก่เฒ่ามาทุกคืนวัน เรื่อง เจ็บ ตาย ก็ใกล้มาถึงตัวทุกเวลา พญามัจจุราช ไม่เคยไว้หน้าใคร ไม่ว่ายากดีมีจน ก็จะถึงเวลาตายเหมือนกัน ทุกคน  ขอให้ทุกคน ได้พากันรีบสร้างกุศลกรรมดี ไว้เยอะๆอย่าปล่อยเวลาล่วงพ้นโดยมิได้ทำอะไรเลย เหมือนดังกินข้าวแค่รอวันตายเท่านั้น ขอให้รีบสร้างบารมีไว้เยอะๆ รักษาศีลให้ได้ภาวนาให้ดี  ให้พากันปฏิบัติตาม มหาสติปัฏฐานสี่ กายเวทนา จิตธรรม ให้เห็น สังขารธรรม เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ไม่มีสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอน เป็นทุกข์ทั้งสิ้น ไม่เป็นไปตามใจคิด รูปนาม สังขาร ไม่เที่ยงแท้ เกิดอยู่รอวันตาย คนดีมีปัญญาทั้งหลายขอให้มีสติ  กลัวที่จะได้ เกิด กลัวที่จะได้เจ็บ กลัวที่จะได้ตาย ดังนั้นให้พากันรีบสร้างกุศลเพื่อให้ข้ามยัง   วัฏสงสาร  ให้ถึงซึ่งพระนิพพาน ด้วยเทอญ นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ


อันว่าวันเวลาข้ามล่วงพ้นไปไวมากเหมือนดังฟ้าผ่า ไม่นานเท่าไหร่ก็จะเข้าพรรษาอีกแล้ว ใกล้ถึงสามปีแล้ว เราก็แก่เฒ่าใกล้ความตายมากทุกวันไม่นาน อีก ปี สองปี อายุเราก็จะถึง 60 ปีแล้ว สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงจะอยู่ไปนานอีกเท่าไหร่ไม่รู้ เอาบุญกุศลว่า เราไม่กลัวซึ่งความตาย อยู่ไปตามบุญกุศลเท่านั้น  ได้สร้างบารมีเต็มแล้ว ไม่มาเกิดอีกหลายครั้ง จะมาอีก ขอให้เกิดเป็นเจ้าเรือสำเภาทองเป็นพระโพธิสัตว์  นำเวไนยสัตว์ ข้ามพ้นวัฏสงสาร พ้นจาก ทุกข์ทั้งปวง ได้ถึงซึ่ง สันติสุขนิพพาน อมตะธาตุ ขอให้สมปรารถนา ทุกประการเทอญ

 
เราพระครูบาพ่อ มีความเกรงใจศรัทธา ลูกศิษย์ทั้งหลาย  ลูกหญิง  ลูกชาย ที่ใกล้ ไกล ได้นำมาถวาย อาหาร น้ำดื่ม ผลไม้ ยารักษาโรค  ปัจจัยสี่ เพื่อมาช่วยสร้างบารมี เราพระครูบาพ่อบุญชุ่ม เราพระครูบาพ่อ ขอแผ่พรดีอันเป็นมงคล ขอให้สุขดีมีสุข ทุกๆคน ทั้งทางโลกและทางธรรม ให้สุขกายสบายใจ อมตะธาตุ ถึงซึ่งนิพพาน นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ สาธุ สาธุอันว่าในโลกนี้ ที่จะเป็นที่พึ่งพิง เหมือนดัง พระพุทธ พระธรรม พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ ไม่มีอีกแล้ว ธรรมะสอนให้เรารู้จักทำความดี นำสัพพะสัตว์ทั้งหลาย พ้นทุกข์ได้จริง หากไม่มีศีล ไม่มีธรรม ผิดเถียงกันอยู่ทุกวัน ได้เสียน้ำตาอยู่ตลอด พบเจอแต่ความทุกข์ ไม่ถึงซึ่งนิพพานแล หากมีศีล มีธรรม ก็ไม่ได้ผิดเถียงกัน ไม่เสียน้ำตา พบเจอแต่ความสุข ถึงพระนิพพานดังนี้แล ยาแก้ความโลภ หมั่นให้ทาน ยาแก้ความโกรธ หมั่นรักษาศีล มีใจเมตตา ยาแก้ความหลงอวิชา หมั่น ภาวนาสมถะ วิปัสสนา บุคคลผู้ใดไม่เห็นธรรมะ บุคคลนั้นย่อมไม่เห็น พระพุทธเจ้า บุคคลผู้ใดเห็นธรรมะ บุคคลนั้นย่อมเห็น พระพุทธเจ้า


<


©2019 ONEWS. All rights reserved.